Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που διαθέτουν υπηρεσίες και επαγγελματικούς χώρους που αφορούν στην υγεία της ομορφιάς και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτοµία. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο οι βραβευμένες υποψηφιότητες.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η πανδημία, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.medicalbeautyawards. gr και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρεπτέο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούµενα:

Για τον πυλώνα 1: Καινοτόμα Spots

1. Επωνυμία Επαγγελματικού Χώρου (Business Name)

Συµπεριλάβετε την επωνυμία του επαγγελματικού χώρου όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

Για τον πυλώνα 2: Καινοτόμες Θεραπείας

1. Επωνυμία Θεραπείας (Treatment Name)

Συµπεριλάβετε την επωνυμία της θεραπείας όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

Για όλες τις ενότητες βράβευσης / πυλώνες

2. Media – ready image (έως 3 αρχεία jpg, έως 5 ΜΒ το αρχείο, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Προσθέστε φωτογραφίες από τον επαγγελματικό χώρο ή τις θεραπείες σας. Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

3. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συµπληρώστε την επωνυµία της συµµετέχουσας εταιρείας µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

Σηµ.: Οι συµµετέχουσες εταιρείες µπορεί να είναι περισσότερες από µία.

4. Επωνυμία Brand (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του Brand.

5. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις).

Περιγράψτε τoν επαγγελματικό χώρο ή την θεραπεία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτοµία, τα οφέλη και τα αποτελέσµατα που είχε, σύµφωνα µε την κατηγορία που συµµετέχει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριµένη κατηγορία.

Απαντήστε ενδεικτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Ποια πιστεύετε ότι είναι η καινοτομία στον επαγγελματικό χώρο ή στη θεραπεία της υποψηφιότητάς σας; (πχ στον εξοπλισμό, στην τεχνολογία, στην ασφάλεια κτλ).
 • Ποια πιστεύετε ότι είναι τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του επαγγελματικού χώρου ή της θεραπείας σας; (πχ άμεση εξυπηρέτηση, σχέση τιμής-ποιότητας, διάρκεια θεραπείας και αποτελέσματος, αξιοπιστία κτλ).

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίηση τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

7. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις).

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα www.medicalbeautyawards.gr, τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της BOUSSIAS, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

8. Σύνθεση / Συστατικά (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε φωτογραφίες της συσκευασίας στην οποία αναγράφονται ευκρινώς η σύνθεση / συστατικά του προϊόντος.

9. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

10. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

11. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

12. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https:// www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https:// vimeo.com/12345678)

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς, Θεσμικούς Παράγοντες, Επιστήμονες και Επαγγελματίες που διακρίνονται για το αξιοσημείωτο έργο τους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγηση τους.

Η Εταιρεία δεν γνωστοποιεί στους κριτές ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν: Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται. Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.

Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/ συναλλαγή/ υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγµατοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

Ενότητες: 1.1., 1.2., 1.3.

 • Εξοπλισμός Πιστοποιήσεις (20% Βαρύτητα)
 • Τεχνολογική Καινοτομία (20% Βαρύτητα)
 • Καινοτομία Θεραπειών (20% Βαρύτητα)
 • Προϊοντική Πιστοποίηση Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών (Service Quality) (20% Βαρύτητα)
 • Ποιότητα ανθρώπων, Κατάρτιση και Ικανότητα (20% Βαρύτητα)
 

Ενότητες: 1.1.15., 1.2.7., 1.3.8.

 • Καινοτομία / Περιεχόμενο (40% βαρύτητα)
 • Αποτελεσματικότητα Επικοινωνίας (35 % βαρύτητα)
 • Σχέση Επένδυσης / Απόδοσης (25% βαρύτητα)
 

Ενότητες: 1.1.16., 1.2.8., 1.3.9.

 • Πρωτοτυπία Μηνύματος (25% βαρύτητα)
 • Τεκμηρίωση & Έρευνα (25% βαρύτητα)
 • Πληρότητα Πρακτικής/μέτρηση CTR (25% βαρύτητα)
 • Αποτελεσματικότητα Επικοινωνίας (25% βαρύτητα)
 

Ενότητες: 1.1.17., 1.2.9., 1.3.10.

 • Πρωτοτυπία Μηνύματος (30% βαρύτητα)
 • Διάδραση κοινού (30% βαρύτητα)
 • Αποτελεσματικότητα Επικοινωνίας (40% βαρύτητα)
 

Ενότητα: 1.1.8.

 • Οργανωμένος χώρος προβολής προϊόντων μεταπώλησης (15% βαρύτητα)
 • Customer Service (15% βαρύτητα)
 • Εκπαίδευση προσωπικού στις τεχνικές πώλησης (15% βαρύτητα)
 • Συνολική αγοραστική εμπειρία του πελάτη (25% βαρύτητα)
 • After Sales Service (15% βαρύτητα)
 • Τεχνολογική υποστήριξη πωλήσεων (15% βαρύτητα)
 

Ενότητες: 2.1., 2.2.

 • Συστατικά / Ασφάλεια Προϊόντων (25% Βαρύτητα)
 • Ασφάλεια Προϊόντων (20% Βαρύτητα)
 • Επιστημονικές μελέτες / Καινοτομία (30% Βαρύτητα)
 • Αποτελεσματικότητα /Διάρκεια αποτελέσματος (25% Βαρύτητα)
 • Σχέση Τιμής-Ποιότητας (20% Βαρύτητα)
 

Ενότητα: 2.3.

 • Ασφάλεια Προϊόντων (20% Βαρύτητα)
 • Πιστοποίηση /Αξιοπιστία (20% Βαρύτητα)
 • Τεχνολογία / Καινοτομία / Επιστημονικές μελέτες (35% Βαρύτητα)
 • Αποτελεσματικότητα (25% Βαρύτητα)
 

Ενότητες: 2.4.

 • Συστατικά / Ασφάλεια Προϊόντων (25% Βαρύτητα)
 • Επιστημονικές μελέτες / Καινοτομία (30% Βαρύτητα)
 • Αποτελεσματικότητα (25% Βαρύτητα)
 • Σχέση Τιμής-Ποιότητας (20% Βαρύτητα)

Κατηγορίες: 2.5.1., 2.6.1

 • Ασφάλεια Προϊόντων (20% Βαρύτητα)
 • Πιστοποίηση/Αξιοπιστία (20% Βαρύτητα)
 • Τεχνολογία/Καινοτομία/ Επιστημονικές μελέτες (35% Βαρύτητα)
 • Αποτελεσματικότητα (25% Βαρύτητα)

Κατηγορίες: 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4.

 • Ασφάλεια Προϊόντων (20% Βαρύτητα)
 • Καινοτομία (20% Βαρύτητα)
 • Ερευνητικές Δημοσιεύσεις (20% Βαρύτητα)
 • Διάρκεια Αποτελέσματος (20% Βαρύτητα)
 • Προσδοκία / Αποτέλεσμα (20% Βαρύτητα)

Κατηγορίες: 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4.

 • Ασφάλεια Διαδικασίας (20% Βαρύτητα)
 • Καινοτομία (20% Βαρύτητα)
 • Ερευνητικές Δημοσιεύσεις (20% Βαρύτητα)
 • Διάρκεια Αποτελέσματος (20% Βαρύτητα)
 • Προσδοκία / Κόστος / Αποτέλεσμα (20% Βαρύτητα)

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από τo 0 – 100 με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα σχόλια των κριτών είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1-2 υποψηφιότητες: 300€ + 24% Φ.Π.Α η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 υποψηφιότητες: 230€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 6 υποψηφιότητες: 210€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 υποψηφιότητες: 190€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 υποψηφιότητες: 180€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας της είναι μη επιστρέψιμο.

Σημ.: Σε περίπτωση που οι συνθήκες επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής σε φυσικό χώρο, η συμμετέχουσα εταιρεία που θα υποβάλει υποψηφιότητα δικαιούται 1 δωρεάν πρόσκληση, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων της. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις